JU “Srednjoškolski centar Vogošća” osnovan je i počeo sa radom 1979./80. školske godine kao Srednjoškolski centar „Đuro Pucar Stari“. Osnivačkim aktom regulisano je da se u centru obrazuju kadrovi za mašinsku, informatičku i birotehničku struku.

Škola je pod navedenim nazivom djelovala do agresije na Bosnu i Hercegovinu, 6. aprila 1992. godine. U toku rata škola je radila u okupiranim prilikama. Bošnjačka djeca su dovršila svoje obrazovanje u Sarajevu, Brezi, Visokom u raznim uvjetima. Kada su učenici matične škole završili obrazovanje, Skupština Grada Sarajevo donijela je Odluku da se škola ugasi, odnosno da prestane sa radom, što je objavljeno u Službenim novinama grada Sarajevo (br. 12/95). Međutim, odmah poslije reintegracije Vogošće, Izvršni odbor (Vlada) Grada Sarajeva donio je Odluku da se škola uključi u školski sistem Federacije. Tako je pod nazivom „Mješovita srednja škola“ Vogošća počela sa radom u školskoj 1996/1997 godini. Osnivač škole je Kanton Sarajevo odnosno Skupština Kantona Sarajevo osnovala je školu kao javnu ustanovu u kojoj su se obrazovali učenici i polaznici za sljedeća stručna zvanja i zanimanja:

  • stručno zvanje: mašinski tehničar i ekonomski tehničar
  • zanimanja: metalostrugar, bravar, mašinbravar, alatničar, prodavač

Direktor je bio Rifet Jašarević do 2008. godine.

Od 1.9.2009. godine škola djeluje pod nazivom “Srednjoškolski centar Vogošća”, obrazuje učenike i polaznike za stručna zvanja i zanimanja:

Direktor od 2008. godine je Selmo Lakota.

Ukupna korisna površina prostora iznosi 3.275m². Škola raspolaže sa 14 učionica i 5 radionica za realizaciju praktične nastave. U sklopu škole izgrađena je sala za izvođenje tjelesnog i zdravstvenog odgoja, površine 420 m², a škola ima i vlastiti amfiteatar te tri kabineta opremljena sa računarima.