Novosti

Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta

SRDNJOSKOLSKI

Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta

Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g), a u vezi sa članom 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17, 30/19, 33/21), člana 4. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 12/22,22/22), te na osnovu Odluke Školskog odbora broj: 2438/22 od 13.09.2022. godine, a u skladu sa Saglasnosnošću Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-03-02-34-5217-86-1/22 od 01.09.2022.godine, Javna ustanova Srednjoškolski centar Vogošća raspisuje

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.NAZIV, SJEDIŠTE, WEB STRANICA I SLUŽBENI E-MAIL USTANOVE

JU Srednjoškolski centar Vogošća

Ulica Jošanička br.119, Vogošća

www.mssvogosca.edu.ba;

 e-mail: mss1v@bih.net.ba

2.NAZIV RADNOG MJESTA

  1. Logoped u sastavu Mobilnog stručnog tima za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju- 1 izvršilac-40 sati sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.10.2022.godine, uz obavezu probnog rada u trajanju od šest mjeseci

3.OPIS POSLOVA I POTREBNI USLOVI PO PRAVILNIKU KOJIM SE REGULIŠE SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Radnik naveden  pod brojem od 1. obavlja  poslove utvrđene Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje u Kantonu Sarajevo i Pravilnikom o radu Javne ustanove Srednjoškolski centar Vogošća, a u skladu sa Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i stručne škole i Zakonom o srednjem obrazovanju.

3.1. OPIS POSLOVA

POSLOVI I RADNI ZADACI RADNOG MJESTA POD  1. LOGOPED U SASTAVU MOBILNOG STRUČNOG TIMA ZA PRUŽANJE PODRŠKE INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU  U OKVIRU RADNE SEDMICE:

  • Prikupljanje podataka/informacija o učeniku sa teškoćama potrebnih za planiranje i osiguranje stručne, logopedske podrške učeniku – (anamnestički podaci)
  • Logopedska opservacija i procjena funkcionalnih sposobnosti učenika sa teškoćama i njegovih potreba kroz opserviranje dinamike u odjeljenju, razgovore s roditeljima, nastavnicima i komunikaciju sa učenikom sa teškoćama
  • Procjena općeg stanja, govorno-jezičkog statusa, komunikacije učenika
  • Pregled građe i pokretljivosti govornih organa učenika
  • Identifikacija potrebnog nivoa i vrste podrške učeniku sa teškoćama na osnovu primjene testova i instrumentarija u skladu sa standardom struke
  • Planiranje, kreiranje i realizacija rehabilitacijskih logopedskih vježbi sa učenicima – individualni/grupni tretmani sa učenicima
  • Provedba logopedskog tretmana kod djece sa poremećajima glasa, poremećajima tečnosti govora, poremećajima iz spektra autizma, poremećajima socijalne komunikacije, sprecifičnim teškoćama učenja (disleksija, disgrafija, diskalkulija), jezičnim poremećajima, poremećajima izgovora, oštećenjima sluha, intelektualnim i kombinovanim teškoćama
  • Vođenje evidencije o učeniku s teškoćama u skladu sa Pravilnikom o inkluzivnom obrazovanju….

Da bi ste nastavili čitati dalje, zamolili bi smo Vas da preuzmete kompletan fajl