Novosti

Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (Krajnji rok za prijavu je 7.1.2023.godine.)

SRDNJOSKOLSKI

Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (Krajnji rok za prijavu je 7.1.2023.godine.)

Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g), a u vezi sa članom 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17, 30/19, 33/21), člana 4. i 5. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 12/22, 22/22), te na osnovu Odluke Školskog odbora broj: 3343/22 od 28.12.2022. godine, a u skladu sa Saglasnosnošću Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-11-30-16682-8/22 od 30.11.2022.godine, Javna ustanova Srednjoškolski centar Vogošća raspisuje
JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta u školskoj 2022/2023. godini
1.NAZIV, SJEDIŠTE, WEB STRANICA I SLUŽBENI E-MAIL USTANOVE
JU Srednjoškolski centar Vogošća
Ulica Jošanička br.119, Vogošća
www.mssvogosca.edu.ba;
e-mail: mss1v@bih.net.ba
2.NAZIVI RADNIH MJESTA

 1. Nastavnik/ca za predmet fizika- 1 izvršilac- puna nastavna norma sedmično na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2023.godine
  3.OPIS POSLOVA I POTREBNI USLOVI PO PRAVILNIKU KOJIM SE REGULIŠE SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA
  Radnik naveden pod brojem od 1. obavlja poslove utvrđene Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje u Kantonu Sarajevo i Pravilnikom o radu Javne ustanove Srednjoškolski centar Vogošća, a u skladu sa Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i stručne škole i Zakonom o srednjem obrazovanju.
  3.1. OPIS POSLOVA
  POSLOVI I RADNI ZADACI RADNOG MJESTA POD 1. U OKVIRU RADNE SEDMICE:
 • Redovna nastava – norma časova, priprema za nastavu, priprema i ispravka pismenih radova, kontrolnih radova, grafičkih radova, laboratorijskih vježbi, testiranje prema NPiP
  -Ostali poslovi nastavnika u okviru radne sedmice – obavezni prateći poslovi odgojno-obrazovnog rada koji se svrstavaju u normirane poslove i poslove prema potrebama.
  -Normirani poslovi
 • razredništvo (čas odjeljenske zajednice, roditeljski sastanak/informacije, dodatna administracija)
 • stručno usavršavanje
 • rad u stručnim organima
 • vođenje sekcije ili drugog oblika van nastavne aktivnosti
  -Nenormirani poslovi – angažovanje prema potrebi
 • dodatna, dopunska, fakultativna nastava, proizvodni rad, izrada projekata i drugo
  -konsultacije sa učenicima uz dogovor sa direktorom
 • dežurstvo i ostali poslovi iz djelokruga rada nastavnika po nalogu direktora
  -mentorski rad sa pripravnikom

Da bi ste nastavili čitati dalje, molimo Vas da preuzmete kompletan fajl